I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem portalu GoTatra.pl  jest  firmą „GoTatra"

2. W ramach portalu użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na portalu a także korzystać z usług.

3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem portalu internetowego GoTatra poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez użytkownika z osobami trzecimi.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu internetowego GoTatra, w szczególności z usług i serwisów dostępnych w portalu, użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu internetowego GoTatra użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez prowadzącego portal, www.gotatra.pl, dostępny pod adresem www.gotatra.pl.
 2. Prowadzący portal – działalność gospodarcza pod firmą „GoTatra"
 3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu GoTatra oraz usług dostępnych w portalu GoTatra;
 4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz użytkowników dostępne w portalu GoTatra, umożliwiające w szczególności:
  - zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez GoTatra lub innych użytkowników,
  - korzystanie z funkcjonujących w ramach portalu mechanizmów informatycznych;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu przez użytkownika są następujące:
  - Dostęp do urządzenia umożliwiającego połączenie się z siecią Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows lub Mac OS.
  - Zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w punkcie 1. a. najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
  - w wypadku korzystania z aplikacje mobilnej konieczne jest posiadanie urządzenia z systemem Android
   
 2. Dopuszcza się czasowe ograniczenie dostępu do portalu ze względów bezpieczeństwa lub z powodu innych, niezależnych od redakcji problemów technicznych. W takim wypadku redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności witryny gotatra.pl

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. W ramach Portalu GoTatra użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

a) zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi użytkownik się w tym celu posługuje,

b) zamieszczać materiały w celu ich prezentowania w Portalu GoTatra w ramach świadczonej przez usługodawcę usługi

2. Świadczenie usług na rzecz użytkowników w portalu GoTatra odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnie.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem umowy o świadczenie usług w portalu GoTatra dochodzi w momencie wpisania przez użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu GoTatra w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu GoTatra dochodzi z chwilą zamknięcia przez użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu GoTatra.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie pozostałych usług określone są odrębnie.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez użytkownika z usług w Portalu GoTatra jest bezpłatne.

6. W portalu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w portalu GoTatra treści reklamowych dotyczących usług usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część portalu GoTatra i prezentowanych w nim materiałów.

8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu GoTatra zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) nie zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) nie zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) nie zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nie rozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nie uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nie uprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa portalu GoTatra.

 9. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu GoTatra materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

11. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze użytkowników portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym.

12. W przypadku naruszenia przez użytkownika zapisów niniejszego regulaminu, redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia jego komentarza lub odpowiedzi na komentarz lub czasowego wstrzymania ich publikacji (do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji).

13. W przypadku nagminnego łamania zapisów niniejszego regulaminu przez użytkownika, redakcja zastrzega sobie prawo do zablokowania mu możliwości publikowania treści w portalu.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Portal GoTatra oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu GoTatra, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Zamieszczając materiały w portalu GoTatra Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu GoTatra i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki użytkownik korzysta z portalu GoTatra i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w portalu GoTatra przez użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu działań użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z portalu GoTatra, za skutki ich wykorzystania przez użytkownika oraz za ich przydatność dla użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.

3. Usługodawca:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z usług odbywało się zgodnie z regulaminem, jednocześnie usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach usług;

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić użytkownikowi dostęp do usług bądź wpływać na ich jakość;

c) ze względu na niezależne od usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego użytkownika, usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do usług, serwisów.

VII. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych usług użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w portalu GoTatra. Przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

2. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do usługodawcy.  W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, zobowiązując się do poinformowania użytkowników o dokonanych zmianach na łamach portalu.